TEORI OM LIVETS FORMÅL 7.1 – Bevidstheden del 1

7 – BEVIDSTHED – den funktion som styrer energierne i og omkring os

Bevidsthed

Bevidstheden er faktisk mange ting og vi mangler ord for at kunne forklare hvad bevidsthedens forskellige dele er. Samtidigt arbejder bevidsthedens forskellige dele på en måde, hvorpå de hele tiden interagerer, så delene ikke er mulige at skille fra hinanden. Jeg forsøger dog alligevel at sortere i følgende grupperinger:

Først opdeler jeg bevidstheden i tre hovedgrupper:

 1. En akkumuleret erfaringshukommelse (bevidsthedshukommelsen)
 2. En opmærksomhedsfunktion (bevidsthedsopmærksomheden)
 3. Et værktøj til at handle og påvirke med (bevidsthedsværktøjet)

Bevidsthedshukommelsen svarer til den energi som er i vores samlede sjælsenergi – både i de højere og lavere planer – og som indeholder informationer om alle vores tidligere erfaringer og viden.

Bevidsthedsopmærksomheden er den funktion man bruger når man retter sin opmærksom på noget. En funktion som er observerende og ikke-handlende.

Bevidsthedsværktøjet er det som giver os mulighed for at påvirke ting – altså en aktivt handlende funktion.

Med udgangspunkt i denne tredeling, kan man derefter opdele de tre funktioner i tre yderligere opdelinger. Den ene gruppe er når bevidstheden fungerer på de lavere jordiske planer og den anden del er når bevidstheden fungerer på sjælsplanet, og tredje gruppe er når bevidstheden fungerer på de højere åndelige planer.

At beskrive disse 3 gange 3 opdelinger fyldestgørende er meget omfattende og der er desuden forskellige lag indenfor de forskellige opdelinger, alt efter hvert menneskes udviklingstrin. Jeg vil i denne teori derfor udelukkende beskrive følgende:

På det jordiske plan:

 1. Er bevidsthedshukommelsen svarerende til vores hjernes hukommelse. (BMC)
 2. Er bevidsthedsopmærksomheden den funktion som udgør vores opmærksomhed (BAC)
 3. Er bevidsthedsværktøjet vores (ofte ubevidste) motivation, hensigt og intention (BTC)

På det sjælelige plan:

 1. Er bevidsthedshukommelsen svarerende til sjælens hukommelse. (SMC)
 2. Er bevidsthedsopmærksomheden den funktion som udgør trækket og inspirationen fra vores livsplans indhold (SAC)
 3. Er bevidsthedsværktøjet sjælens værktøj til at udføre energiarbejde med (STC)

På det højere åndelige plan:

 1. Er bevidsthedshukommelsen vores akkumulerede sjæls samlede hukommelse (MMC)
 2. Er bevidsthedsopmærksomheden det som svarer til monadens beslutning om at rejse ned på de jordiske planer via sjælsenergien og koncentrere sig om at have kontakt til det fysiske liv på jorden. (MAC)
 3. Er bevidsthedsværktøjet det energimæssige pres der kommer fra monadens hensigt med inkarnationen, og det konstante tryk som kommer fra det højere åndelige plan ned mod det jordiske plan via sjælsenergien. (MTC)

Bevidsthedens placering, evner og adgang på det jordiske plan

Den bevidsthed som er i vores krop, eksisterer fordi vi er inkarneret i en fysisk krop. Når vi dør, trækker denne del af bevidstheden sig op til sjælsplanet og smelter sammen med bevidstheden på dette plan.

Placeringen af bevidstheden i kroppen vil jeg placere to steder i kroppen. Det ene sted er et område i hovedet bagved pandelapperne og det andet er et område i midten af brystområdet.

Bevidstheden i hovedet skal ikke forveksles med hjernefunktionen. Bevidstheden er en selvstændig funktion. Den er desuden en funktion som fungerer på mange forskellige udviklingsniveauer, som hver giver adgang til forskellige evner.

Fra et sjæleligt perspektiv er evner i bevidstheden i hovedet relateret til det ’det tredje øje’ og de clairvoyante evner, som kan åbnes herfra.

Evner i bevidstheden i brystet kan relateres til det som kaldes empati, og giver evnen til at kunne mærke andre menneskers følelsesmæssige energier.

Bevidsthedsevnen i både hovedet og brystet kan bruges til at zoome ind og ud med, hvilket medfører at man kan placere bevidstheden i forskellige afstandspositioner til det man observerer eller interagerer energimæssigt med.

Adgangen til den sjælelige bevidsthed svarer grundlæggende til menneskets udviklingsniveau, men adgangen vil indgå som en del af ens livsplan. Dette kan betyde at adgangen – på trods af et højt udviklingsniveau – kan planlægges til at blive åbnet på bestemte tidspunkter i livet. Nogle mennesker kan have som livsplan, der starter med som barn at have en helt åben adgang til bevidstheden. Andre kan vælge at være mere eller mindre lukket i den første del af deres liv, og blive åbnet for adgangen til sjælsbevidstheden på et bestemt fastlagt tidspunkt eller periode.

Hvis man ser bort fra livsplanen, vil jeg beskrive adgangen til bevidstheden med en skala, hvor den ene ende kan kaldes ’helt lukket’ og den anden ende ’helt åben’. Placeringen på skalaen afspejler altså menneskets udviklingsniveau. Helt lukket svarer til et meget lidt selvbevidst menneske, som udfører sine handlinger baseret på instinkter. Helt åbent svarer til et menneske med stærk kontakt til og samarbejde med sin sjælelige bevidsthed.

Lukket for kommentarer.